Ouderschapsverlof

Aanvragen-Korting-Berekenen-2013-Belasting

Papadag Defensie

Hebben de militairen bij Defensie ook recht op papadagen, oftewel, op ouderschapsverlof? Een Papadag Defensie ? Jazeker. Vaak gebeurt dit in overleg met commandant. Hieronder wordt het papadag Defensie besproken.

Ouderschapsverlof Defensie

Papadag DefensieHet is mogelijk om ouderschapsverlof op te nemen voor een kind tot acht jaar. Zowel vaders als moeders hebben recht op dit verlof. Ook bij een meerling kun je voor elk van die kinderen ouderschapsverlof opnemen. Ouderschapsverlof geldt dus per kind en niet meer per bevalling. Het ouderschapsverlof bedraagt maximaal de helft van de werkweek over een aaneengesloten periode van maximaal zes maanden. Hier kan van worden afgeweken, mits er geen sprake is van een zwaarwegend dienstbelang. Je moet hiervoor wel om toestemming vragen. De volgende afwijkingen zijn mogelijk:

  • je kunt minder uren verlof per week opnemen voor een langere periode dan zes maanden;
  • je kunt meer uren verlof per week opnemen voor een kortere periode dan zes maanden;
  • je kunt het ouderschapsverlof opdelen in maximaal drie perioden, waarbij iedere periode ten minste één maand bedraagt.
  • Ook bij afwijkend ouderschapsverlof opnemen geldt dat je het maximum verlof niet mag overschrijden.

 Papadag Defensie en zwaarwegend dienstbelang

Het instellen van papadagen gaat vaak in overleg met de commandant. Wanneer er sprake is van zwaarwegend dienstbelang kan de commandant er voor kiezen om ten aanzien van de militairen de aanvraag van ouderschapsverlof op te schorten. Je hebt recht op ouderschapsverlof wanneer je ten minste één jaar bij Defensie werkt. Bij een Papadag Defensie is er sprake van betaald ouderschapsverlof. Je hebt recht op 75% van je salaris. Echter, bij ontslag op eigen initiatief tijdens of vlak na afloop van het ouderschapverlof kan er sprake zijn van een verplichting tot terugbetaling van de uitbetaalde verlofuren of een evenredig deel daarvan. Dit kan ook als je voor bepaalde tijd of in tijdelijke dienst bent aangesteld en deze periode binnen één jaar na aanvang van het verlof verstrijkt.

 

Comments are closed.